Info

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

WAT IS HET SOCIALE DERDE BETALERSSYSTEEM (DBR) ?

DE GEINFORMEERDE TOESTEMMING

FORMULIEREN, ATTESTEN, VERLENGVOORSCHRIFTEN

PREVENTIECONSULT

TELEFONISCHE ADVIEZEN

WAT DOET UW HUISARTS ?

VOORWAARDEN OM ERKEND TE WORDEN ALS "CHRONISCH ZIEKE"

WELKE TARIEVEN WORDEN GEHANTEERD ?

ZOEKT U VERPLEGING, KINE, OF ANDERE PARAMEDICI ?

ENKELE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor éénmaal per kalenderjaar een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag wordt rechtsreeks aangerekend aan, en terugbetaald door uw ziekenfonds. Dit is uiteindelijk kostenbesparend voor uzelf en voor de overheid. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij elke arts in onze praktijk: een gewoon verzekerde betaalt bij een consultatie dan respectievelijk 4 in plaats van 6€ remgeld.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.
Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria en stelt u hiervan op de hoogte), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een huisbezoek

 

WAT IS HET SOCIALE DERDE BETALERSSYSTEEM (DBR) ?

Bij de regeling sociale derdebetaler betaalt de patiënt enkel het remgeld. Dit bedrag is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit (vb. OMNIO-statuut, statuut ‘chronisch ziek’,…). Daarom dient uw steeds uw identiteitskaart bij de hand te hebben. Het systeem derde betaler geldt in regel alleen voor raadplegingen en technische onderzoeken in het kabinet van de huisarts. Huisbezoeken vallen daar buiten.

Er kan gebruik gemaakt worden van dit systeem in volgende gevallen:
• Patiënten met verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut (code xx1/xx1)
• Patiënten in een tijdelijke financiële noodsituatie.
• Patiënten in rusthuizen
• Palliatieve patiënten

 

DE GEINFORMEERDE  TOESTEMMING

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

Download de informatiefolder: Patientconsent
PatientConsent: meer informatie van de overheid

  

FORMULIEREN, ATTESTEN, VERLENGVOORSCHRIFTEN

• Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken bij de arts.
• Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
• Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek geschreven. Uw arts voorziet steeds voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Kijk vooraf best even na wat u nodig heeft en noteer dit.
• Er is ook geen mailverkeer mogelijk met medische verslagen, labo resultaten, of welke attesten of formulieren ook.
• Vanaf 1 september 2015 zullen er geen voorschriften of attesten meer worden afgeleverd zonder consultatie.
• De Nationale Orde der geneesheren laat dit sinds enige tijd niet meer toe:
'Elk medisch getuigschrift, dat immers door de eer en de verantwoordelijkheid van de arts die het ondertekent wordt gewaarborgd, waarheidsgetrouw en gewetensvol moet worden opgemaakt na een eigen ondervraging en onderzoek. Het getuigschrift moet worden gedagtekend op de dag dat het wordt opgemaakt, van een handtekening worden voorzien en met een stempel worden gewaarmerkt.
Het valselijk opstellen van medische attesten zijn misdrijven (valsheid in geschrifte, zie de artikelen 196 en 204 van het Strafwetboek) en kunnen juridisch vervolgd worden.'

Volgende attesten mogen alleen na een consult afgeleverd worden :
• Attesten voor werkonbekwaamheid en kinesitherapie.
• Voorschriften voor antibiotica, slaapmedicatie en kalmeermiddelen.
• Verwijzingen naar een specialist en voor radiologie.

 

PREVENTIECONSULT 

Voor personen tussen de 45 en 75 jaar oud is het nuttig om zich regelmatig preventief te laten onderzoeken. Er wordt steeds aan preventie op maat gedaan: afhankelijk van uw persoonlijke of familiale voorgeschiedenis zijn andere onderzoeken noodzakelijk, het is aan de arts om te bepalen welk onderzoek in een bepaald geval nuttig is.

In grote lijnen houdt dit het volgende in:
• opmaken bilan hart- en vaatrisico en risico op suikerziekte
• vroegtijdige opsporing darm-, borst en baarmoederhalskanker
• oppuntstelling van vaccinaties tegen griep en tetanos
• gezondheidsvoorlichting in verband met roken, alcoholgebruik, gezonde voeding en lichaamsbeweging.
• om dit consult optimaal voor te bereiden vult u best onderstaand formulier reeds in en neemt u dit mee naar het consult.

Gezondheidscheck-up

 

TELEFONISCHE ADVIEZEN

Telefoon is als communicatiemiddel met de praktijk onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken of om huisbezoeken aan te vragen. Maar u hebt tijdens de raadpleging mogelijks reeds ondervonden dat telefoon zeer storend kan zijn. Daarom in ieders belang:

• Beperk telefoneren zo veel mogelijk. Hou uw vraag steeds bondig. Voor al of niet dringende vragen en opvragen van uitslagen kan je de arts per telefoon bereiken tijdens de raadplegingen.
• Afspraken voor bespreken van resultaten kan u ook online maken.
• Telefoneer zo kort mogelijk om de telefoonlijn niet te lang bezet te houden.
• Telefonisch kan geen correcte diagnose gesteld worden. Voor medisch advies dient u daarom steeds een afspraak te maken. Uitvoerige commentaar per telefoon is helaas onmogelijk. Meestal is de arts bezig met raadplegingen. Bij afwijkende resultaten en uitgebreide adviezen is het best dat u naar de raadpleging komt.

 

WAT DOET UW HUISARTS ?

Zorg en begeleiding in alle fasen van het leven : baby’s, kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen en ouderen.
• Alle vragen of problemen i.v.m. uw gezondheid
• Indien nodig een gerichte verwijzing naar een specialist
• Samenwerking met alle specialisten uit beide ziekenhuizen
• Samenwerking met paramedici ( verpleging, kine, podologie,….)
• Bijhouden GMD (Globaal Medisch Dossier)
• Gezondheids check-up en preventie (GMD+)
• Sportgeneeskunde (sportletsels, infiltraties, …)
• Bloedafnames
• Elektrocardiogram (hartonderzoek)
• Pre-operatieve onderzoeken
• Begeleiding chronische ziektes (astma, suikerziekte, hartziekten, hoge bloeddruk, …)
• Gynaecologie, anticonceptie, begeleiding van de zwangerschap
• Vaccinaties kinderen & volwassenen
• Reisadvies
• Wratten en andere huidletsels
• Kleine ingrepen (wegsnijden huidletsels, infiltratie’s, hechting snijwonden, andere wondverzorging, …)
• Vragen bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
• Alle vragen rond het levenseinde

 

VOORWAARDEN OM ERKEND TE WORDEN ALS "CHRONISCH ZIEKE"

• Aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming voor thuisverpleging (forfait B of C) gedurende 3 maanden.
• Aanspraak maken op een kinebehandeling of fysiotherapiebehandeling (zware pathologie) gedurende 6 maanden.
• Genieten van de bijzondere bijslag voor gehandicapte kinderen.
• Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een integratietegemoetkoming voor gehandicapten (cat. III of IV).
• Genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden (oude stelsel tegemoetkoming gehandicapten).
• Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (cat. III, IV of V).
• Genieten van een forfaitaire tegemoetkoming voor andermans hulp voor gerechtigden die een uitkering met gezinslast genieten.
• Genieten van een verhoogde invaliditeits- of primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens hulp aan derden.
• Langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in ziekenhuis in betrokken en voorafgaand kalenderjaar.

 

WELKE TARIEVEN WORDEN GEHANTEERD ?

Uw huisarts is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat hij zich houdt aan de afgesproken tarieven tussen artsen en ziekenfondsen. U kunt deze tarieven steeds opvragen bij ons of uw mutualiteit. Om van een maximale terugbetaling te genieten, dient u hetzelfde kalenderjaar een GMD afgesloten te hebben bij uw huisarts

 

ZOEKT U VERPLEGING, KINE, OF ANDERE PARAMEDICI ?

Verpleegkundige
Benita Bulte: 0475 47 74 56
Kristien Van Goethem: 0477 96 71 34
WGK Aalst: 053 12 21 38

Kinesist
Bart Van Geert, Dorp 12, Herdersem: 0475 64 99 19
Christophe Uytendaele: Boudewijnlaan 114, Aalst: 0475 31 15 65
Jan Denorre, Pieter Coeckestraat 59, Aalst: 053 79 03 39
Rehab Center, Gentsesteenweg 8A, Aalst: 053 79 05 23

Psycholoog
Wouter Mareels, Leopoldlaan 154, Aalst: 0495 50 50 39
Gwendolyn Fontaine, Veldstraat 1, Aalst: 0474 64 81 75
ELP Aalst: 0471 57 34 11

Podoloog
Annick Staelens, Dorp 12, Herdersem: 053 77 87 01
Bodyhelp, Boudewijnlaan 114, Aalst: 053 78 16 06
Annemarie Vandenberk, Watermolenstraat 3, Erembodegem: 0495 89 08 78

Diëtist
Marianne Merckx, Parklaan 195, Aalst: 053 77 14 43
Karolien Uyttersprot, Asserendries 62, Aalst: 0494 16 86 52
Jari De Rudder, Welvaartstraat 3, Aalst: 0478 66 75 16

Logopedist
Logopedische praktijk, Parklaan 48, Aalst: 0478 03 09 45
Greet Tavernier, Kortenhoekstraat 70, Hofstade: 0497 69 74 95

Andere:
https://www.zorgzoeker.be 

 

ENKELE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

AA: 03 239 14 15
Aids en SOA telefoon: 078 15 15 15
Alzheimertelefoon: 078 15 29 11
Ambulance Medische spoeddienst: 100
Antigifcentrum: 070 245 245
Apotheek van wacht: 0900 10 500
Brandweer: 100
Brandwondencentrum: 09 240 34 90
Childfocus: 116000
Civiele bescherming: 112
Diabetesproject Aalst: 053 419724
Diabetes infolijn: 080 09 63 33
Druglijn: 078 15 10 20
Kankerlijn: 0800 35 445
Kindertelefoon Awel: 102
MS infonummer: 0800 93 352
Nationale inlichtingen: 1207
OCMW Aalst 24/24u permanentie: 053 77 24 24
Ouderenmishandeling Vlaanderen: 0032 78151570
Palliatieve thuiszorg Aalst: 053 21 40 94
Politie: 101
Rode Kruis: 105
Teleonthaal: 106
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: 1712
Zelfmoordlijn: 1813

Ziekenhuizen:

- OLV Aalst
Algemeen: 053 72 41 11
Spoeddienst: 053 72 42 48

- ASZ Aalst
Algemeen: 053 76 41 11
Spoedafdeling: 053 76 40 06